نحله چیست ؟

/نحله چیست ؟

طبق بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  درباره نحله ، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج (مرد)، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

نحله چیست؟

نحله مبلغی است که تحت شرایطی زوج (مرد) به هنگام طلاق توسط دادگاه ملزم به پرداخت آن به زوجه می شود.

طبق بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج ، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند.

شرایط استحقاق نحله به زوجه :

  1.  طلاق به درخواست زوجه (زن) نباشد .
  2. در طول زندگی مشترک و تا قبل از اقدام به دادخواست طلاق از جانب زوج (مرد) ، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
  3. نحله با اجرت المثل قابل جمع نیست بدین صورت که اگر اجرت المثل به هر دلیلی به زوجه تعلق نگیرد دادگاه میتواند برای زن نحله تعیین کند.

اجرت المثل ایام زناشویی :

به موجب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی : چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.

صرفنظر از عرف جامعه ایرانی ، به موجب قانون زن و شوهر در قبال یکدیگر تکالیفی دارند .

برای مثال زوجه (زن) مکلف است که در برابر شوهر تمکین عام و خاص کند لیکن انجام بعضی امور خانه که عرف جامعه آنها را از تکالیف زنان میداند قانونا اینگونه نیست و در صورت انجام آن امور زن به هنکام طلاق میتواند با وجود سایر شرایط اجرت آن اعمال خود را دریافت نماید

بعنوان مثال رسیدگی به فرزندان و کار منزل از جمله اموری هستند که قانونا از تکالیف زن نیست .

نحله

شرایط استحقاق اجرت المثل :

  • زوجه باید ثابت کند که امور که در منزل انجام داده وظیفه او نبوده به عبارت دیگر از مصادیق تمکین عام و خاص نبوده باشد که چرا این دو قانونا از تکالیف زوجه است.
  • به دستور شوهر این امور را انجام میداده و به صورت داوطلبانه نبوده باشد.
  • با قصد تبرع نبوده باشد به عبارت دیگر به قصد رایگان انجام داده و در ذهن خود در قبال اجرت این امور را را انجام نداده باشد.

معیار تعیین اجرت المثل :

میزان اجرت المثل همه ی زنان به یکسان نیست بلکه در تعیین مبلغ آن کارشناس رسمی دادگستری شان و منزلت اجتماعی و میزان تحصیلات زن را مدنظر قرار میدهد.

۱۳۹۷-۱۰-۱۷ ۱۹:۲۵:۰۷ +۰۳:۳۰

ثبت ديدگاه